Algemene Voorwaarden GLOW – Media

1. Algemeen
1.1 GLOW – Media is een bedrijf gespecialiseerd in webdesign, grafisch ontwerp, en hosting met domeinregistratie.

2. Dienstverlening
2.1 GLOW – Media verplicht zich tot het leveren van hoogwaardige diensten op het gebied van webdesign, grafisch ontwerp, hosting, en domeinregistratie.
2.2 Klanten hebben na oplevering van een website de keuze om al dan niet een onderhoudspakket af te sluiten. Een onderhoudspakket is genoodzaakt voor het goed laten functioneren en het up-to-date houden van beveiligingen. Er zijn diverse soorten pakketten beschikbaar, die na oplevering worden aangeboden.

3. Offertes en Prijzen
3.1 Offertes zijn gebaseerd op de informatie verstrekt door de klant en kunnen worden aangepast indien deze informatie wijzigt.
3.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3.3 GLOW – Media heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

4. Betaling
4.1 Betaling dient te geschieden binnen de gestelde termijn op de factuur.
4.2 Indien na het verstrijken van deze termijn door GLOW – Media nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door GLOW – Media gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen,
buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien de ontwerper/het ontwerpbureau als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 75,-
4.3 Bij niet-tijdige betaling behoudt GLOW – Media zich het recht voor de dienstverlening op te schorten of te beëindigen.
4.4 Betalingen voor terugkomende werkzaamheden worden per periode vanaf begindatum tot verlengdatum berekend, en er vindt geen verrekening plaats wanneer een klant vroegtijdig opzegt voor de verlengdatum.

5. Intellectueel Eigendom
5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot geleverde producten en diensten blijven eigendom van GLOW – Media, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.2 Gebruik van ontwerpen en grafische beelden is alleen toegestaan na volledige betaling en na schriftelijke toestemming van GLOW – Media.
5.3 GLOW – Media heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
5.4 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de ontwerper/het ontwerpbureau niet gerechtigd een media-uiting te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt de ontwerper/het ontwerpbureau, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 500,-.
5.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch GLOW – Media jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

6. Aansprakelijkheid
6.1 GLOW – Media is niet aansprakelijk voor:
a. Schade ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de klant.
b. Fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
c. Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
d. Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
e. Fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
f. Gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
6.2 De aansprakelijkheid van GLOW – Media is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
6.3 Bij storingen is GLOW – Media bereikbaar op een storingsnummer en zal ten spoedigste aan de slag gaan met het oplossen van de storing.
6.4 Klanten die geen onderhoudspakket hebben afgesloten, erkennen dat GLOW – Media niet verantwoordelijk is voor hacking of andere technische problemen met betrekking tot hun website en hosting.
6.5 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

7. Opzegging Hosting- en Onderhoudspakketten
7.1 Hostingpakketten met domeinnaam worden afgesloten voor jaarlijkse verlenging.
7.2 Opzegging van hostingpakketten dient schriftelijk ingediend te worden binnen 3 maanden voor de verloopdatum.
7.3 Onderhoudspakketten lopen per kwartaal en dienen binnen 1 maand voor de verloopdatum schriftelijk opgezegd te worden.

8. Privacy
8.1 GLOW – Media verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving.
8.2 Klantgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt zonder schriftelijke toestemming.

9. Klachten
9.1 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan GLOW – Media te worden meegedeeld.

10. Toepasselijk Recht
9.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar GLOW – Media gevestigd is.

*Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1-1-2024. GLOW – Media behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen.*